Βελεριον

Attested:  Diodorus Siculus 5,21,3 & 5,22,1 ακρωτηριον το καλουμενον Βελεριον ‘promontory called Belerion’;
    Ptolemy 2,3,3 Αντιουεσταιον ακρον το και Βολεριον.

Where:  Land’s End, at about SW3425.

Name Origin:  From βελος ‘dart’.  Homer spelled it βελεος (Iliad 13,251), and used it to describe gods and giants throwing things.  Appropriate for Land's End sticking out dangerously.

Notes:  The association with Belenos and shining proposed by R&S is unconvincing.

Standard terms of use: You may copy this text freely, provided you acknowledge its source, recognise that it is liable to human error, and try to offer suggestions for improvement.
Last Edited: 12 August 2016