Αντιουεσταιον ακρον

Attested:  Ptolemy 2,3,3 Αντιουεσταιον (or Αλτιουεταιον) ακρον το και Βολεριον.

Where:  Land's End, Cornwall, at SW341254.

Name Origin:  Literally ‘against-the-west point’.  The word west came from PIE *wes-, a reduced form of *wespero- ‘evening’, which survives in modern vespers and Hesperides (from *ϝεσπερος).

Notes:  No one seems sure what linguistic channels coastal names passed through to reach Ptolemy or whether Vesta or other divinities should be linked to this name.  See also Βολεριον.

You may copy this text freely, provided you acknowledge its source as www.romaneranames.uk, recognise that it is liable to human error, and try to offer suggestions for improvement.
Last edited 6 April 2020     To main Menu